ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України – це державна спеціалізована установа судової експертизи, яка є територіальним підрозділом Експертної служби МВС, діяльність якої спрямовується і координується МВС України, відповідно до Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України від 03 листопада 2015 року № 1343 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 22.12.2021 №972), зареєстровано в Міністерстві юстиції України12 січня 2022 р.
за № 20/37356.

 

Установами Експертної служби МВС, які здійснюють судово-експертну діяльність, є:

Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (ДНДЕКЦ МВС)

науково-дослідні експертно-криміналістичні центри МВС України (НДЕКЦ МВС)

Експертна служба МВС у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, міжнародними договорами України, указами Президента України та постановами Верховної ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, нормативними документами у сфері стандартизації, наказами МВС та цим Положенням.

 

Завданнями Експертної служби МВС є:

 • забезпечення органів досудового розслідування, судових органів, інших державних органів, а також юридичних і фізичних осіб незалежною, кваліфікованою та об’єктивною експертизою;
 • проведення оцінки відповідності (випробування, сертифікації, інспектування) продукції, процесів і послуг; оцінки майна, майнових прав та здійснення професійної оціночної діяльності; огляду та експертного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують; відстрілювання вогнепальної зброї та огляду її технічного стану та інших робіт у межах компетенції;
 • ведення криміналістичного обліку, організація належного використання інформаційних фондів;
 • організація та забезпечення відповідно до законодавства науково-дослідної діяльності, упровадження її результатів.

Експертна служба МВС відповідно до покладених завдань:

 • здійснює судово-експертну діяльність, проводить судову експертизу в кримінальному та виконавчому провадженнях, адміністративних, цивільних і господарських справах, справах про адміністративні правопорушення;
 • забезпечує в межах повноважень функціонування криміналістичного обліку та перевірку за ним, а також натурних зразків або каталогів продукції, технічної документації та іншої інформації, необхідної для створення й оновлення методичної та нормативної бази судової експертизи;
 • забезпечує участь судових експертів та фахівців установ Експертної служби МВС як спеціалістів під час проведення огляду місця події, здійснення досудового розслідування та судового розгляду відповідно до законодавства;
 • проводить оцінку майна, майнових прав та здійснює професійну оціночну діяльність, здійснює рецензування звітів про оцінку майна (акта оцінки майна) та надає висновки в межах повноважень, визначених законодавством;
 • забезпечує проведення відстрілювання вогнепальної зброї та огляд її технічного стану;
 • проводить оцінку відповідності (випробувань, сертифікації, інспектування), розглядає та погоджує проєкти технічних умов, іншу технічну та конструкторську документацію на продукцію, процеси і послуги, виконує інші роботи в межах своєї компетенції;
 • організовує та забезпечує в установленому порядку навчання (підготовка, стажування, курсові збори) та атестацію працівників установ Експертної служби МВС, які залучаються для проведення судової експертизи та/або беруть участь у розробленні теоретичної та науково-методичної бази судової експертизи;
 • веде базу даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС;
 • організовує матеріально-технічне та інше ресурсне забезпечення установ Експертної служби МВС;
 • впроваджує єдину систему управління установами Експертної служби МВС;
 • узагальнює та забезпечує спільне використання судово-експертної практики;
 • здійснює міжнародне співробітництво в галузі судової експертизи та криміналістики відповідно до законодавства України;
 • проводить науково-дослідну, науково-методичну та інформаційну діяльність у галузі судової експертизи і криміналістики;
 • розробляє та в установленому порядку вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства, інших нормативно-правових і нормативно-технічних документів;
 • виконує в межах своєї компетенції інші роботи і надає платні послуги відповідно до законодавства України.

 

 1. Організація науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності та організаційно-управлінські засади діяльності Експертної служби МВС установлюються Міністерством внутрішніх справ України та здійснюються через ДНДЕКЦ МВС.

          Директор ДНДЕКЦ МВС є керівником Експертної служби МВС.

 

 1. ДНДЕКЦ МВС і НДЕКЦ МВС діють на підставі положень, що затверджуються Міністром внутрішніх справ України.

 

 1. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Експертної служби МВС, обговорення найважливіших напрямів її діяльності можуть створюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи (комісії, ради колегії, робочі групи).

Рішення про створення чи ліквідацію консультативних, дорадчих органів, їх кількісний і персональний склад, положення про них (за потреби) затверджуються ДНДЕКЦ МВС.

 

 1. Емблема (логотип) та інша символіка Експертної служби МВС, а також порядок їх використання встановлюються та затверджуються відповідно до законодавства України.